Alt om Everything DiSC

MERE OM EVERYTHING DiSC

Everything DiSC® har revolutioneret det klassiske adfærdsprofilværktøj DiSC. De nye Everything DiSC profiler har utallige fordele og har løftet både hele måleteknikken (psykometrien) bag profilerne og udtrykket i selve rapporterne i forhold til de tidligere generationer af profiler.

Everything DiSC kan anvendes i en-til-en dialogen eller i en organisatorisk sammenhæng til at etablere et fælles sprog og som udgangspunkt for at styrke samarbejdsrelationer og målrette ledelse, kommunikation, feedback, rekruttering, forandring og salg.

Everything DiSC profilerne er alle udviklet til at være selvscorende og selvfortolkende, hvilket betyder, at langt de fleste respondenter i princippet selv kan både udfylde og læse deres profil. Best practice er dog, på linje med Videnscenter for Professionel Personvurderings anbefalinger, at alle respondenter tilbydes en personlig, uddybende tilbagemelding, der kan hjælpe til at formidle, perspektivere og udfolde det resultat, som deres rapport viser.

På denne side kan du mere systematisk læse de væsentligste parametre bag vores Everything DiSC værktøj.

Måling og psykometri

Adaptiv spørgeramme, der refererer til en dansk normgruppe.

Med Everything DiSC har spørgerammen og dermed hele psykometrien bag profilen gennemgået et generationsskifte i forhold til tidligere udgaver af DiSC profilen: Den er gjort adaptiv. En adaptiv spørgeramme er en effektiv og intelligent spørgeramme, der løbende tilpasser spørgsmål til respondentens svar.

Spørgerammen tester løbende antagelser om respondenten, for at finde frem til den mest præcise profil. I de tilfælde, hvor respondentens svar giver anledning til meget flertydige tolkningsresultater, udløses der ekstra spørgsmål (items), der øger pålideligheden af den samlede besvarelse. Dette resulterer i en meget nøjagtig og nuanceret profil med et minimum af tidsforbrug for respondenten.

Desuden er spørgerammen sætningsbaseret og normativ, hvilket vil sige, at man som respondent bliver bedt om, på en fem-punktskala, at forholde til, hvor enig man er i et givet udsagn.

I de tilfælde, hvor respondentens samlede besvarelse med rimelighed kan tolkes som udtryk for to forskellige profiler, suppleres de normative spørgsmål af såkaldte tie-breaker spørgsmål, der så at sige tvinger respondenten til at vælge mellem to profiler som den primære.

Endelig er spørgerammen valideret og refererer til en dansk normgruppe, ligesom profiler på de øvrige sprog (hvoraf der findes mange) refererer til relevante nationale normer.

I praksis er disse egenskaber med til at sikre en uhørt høj grad af genkendelse og dermed accept hos respondenten, hvilket igen er forudsætningen for en værdiskabende proces, hvad enten der er tale om udvikling, samarbejde eller rekruttering.

Læs her hvordan du bliver certificeret

Læs mere om Everything DiSC

Måler på 8 faktorer + prioriteter og underskalaer

DISC modellen stammer helt tilbage fra 1928, hvor den amerikanske psykolog William Marston første gang beskrev og navngav den i bogen The Emotions of Normal People. DISC-modellen udgøres basalt set af to forskellige dimensioner:

Den ene dimension (vandret) beskriver menneskers præferencer og tendenser i forhold til, hvorvidt man forholder sig skeptisk og udfordrende til informationer og andre mennesker eller tværtimod accepterende og tillidsfuldt. Det har f. eks. stor betydning for, hvorledes man forholder sig til opgaveløsning og samarbejde.

Den anden dimension (lodret) beskriver menneskers præferencer og tendenser i forhold til at være enten hurtige og direkte handlingsorienterede, eller snarere metodiske og tænksomme i deres fremgangsmåde. Dette har f.eks. stor betydning for, hvorledes man typisk forholder sig til igangsætning og færdiggørelse af projekter, samt i hvor høj grad man er risikovillig og planlægger, før man skrider til handling.

Ved at stille de to dimensioner op vinkelret på hinanden, dannes selve DISC-modellen, der således former en cirkel med et kryds i midten.

Everything DiSC cirkel

De to dimensioner skaber derved fire kvadranter med hver sin grundlæggende forskellige måde at forholde sig til verden på, beskrevet som hhv. Dominerende, Influerende, Stabiliserende og Competencesøgende adfærd. Det er disse fire dimensioner, der sammen med selve modellens form (disc=skive), har givet den dens navn.

Samtidig angiver deres placering i modellen, bestemt af de to grundlæggende dimensioner, dog også deres indbyrdes slægtskab, idet de to og to er forbundne ved forskelle og ligheder.

Everything DiSC værktøjerne måler i dag på ikke bare de klassiske fire men hele otte adfærdsstile med hver sin skala og hver sine items, der alle forholder sig til de samme to grundlæggende dimensioner. Udover D-, i-, S- og C-stilene måler Everything DiSC også på de områder i modellen, der ligger mellem de fire stile. For eksempel måles der på SC-stilen som en selvstændig faktor, der beskriver en af de to grundlæggende dimensioner med en præference for metodisk, forsigtig adfærd.

De i alt 8 DiSC skalaer tegner tilsammen et billede af, hvorhen i DiSC-modellen respondentens adfærdspræferencer alt i alt tenderer mod at bevæge sig. Denne tendens angives ganske enkelt med et punkt og et farvet område omkring, der angiver respondentens ’komfortzone’.

DiSC-modellen bliver dermed en slags todimensionelt ’landkort’ over, hvorhen vi som mennesker foretrækker at færdes, dvs. hvilke former for adfærd, vi har det bedst med at udøve (og ofte også foretrækker hos andre). Det gør det let at sætte ord på forskelle og ligheder mennesker i mellem, da det rent visuelt er meget tydeligt, hvad der kan være på spil.

I Everything DiSC produktfamilien er der desuden til hver rapport tilknyttet otte særlige prioritetsspørgsmål, der forsøger at belyse hvilke særlige prioriteter respondenten måtte have udover dem, der ligger i forlængelse af hans eller hendes profil. F.eks. kan man som iS-profil dele prioriteten Nøjagtighed med sine ”C-kolleger”.

Everything DiSC cirkel inkl. prioritet 

Everything DiSC plottepunkt med skraveret prioritet

Det giver i forhold til tidligere udgaver af DiSC profilen mulighed for at fange langt flere nuancer end tidligere, hvilket er med til at sikre en høj grad af genkendelse hos dine respondenter, både af sig selv og deres kolleger. De nuancerede besvarelser kan udforskes i dybden i Tillægsrapporten til Facilitatorer.

Dette er det bedst mulige udgangspunkt for at skabe et godt fundament for udvikling og forandring hos den enkelte såvel som i teamet og organisationen, eller for en åben konstruktiv dialog om styrker og udfordringer i forbindelse med rekruttering.

Endelig findes der særlige underskalaer, som man som facilitator eller ekspert kan gøre brug af i forskellig sammenhæng. Det drejer sig forskellige facetter af DiSC-modellen, der med fordel kan kontrasteres i en-til-en relationer i en såkaldt Sammenligningsrapport (link til nedenfor?), der viser de største forskelle og ligheder mellem to respondenter, på tværs af DiSC-stile.

Vil du vide mere om rapportens konstruktion samt validitet – så kontakt os her

Læs her hvordan du bliver certificeret

Workplace rapporter

To profiler i én: Profil til handling og profil til fordybelse

Alle Everything DiSC Workplace rapporter kommer i sæt af to rapporter:

  1. En personlig, styrkebaseret og lettilgængelig rapport til respondenten
  2. En facetteret, nuanceret tillægsrapport til dig som facilitator

Den personlige rapport

Den personlige rapport tager udgangspunkt i en ud af 12 forskellige DiSC-stile: D, Di, i, iS, Si, S, SC, CS, C, CD og DC. Respondenten har indenfor en af disse stile placeret sit punkt, der samtidig angiver, hvor tæt på centrum eller kanten, han eller hun er, hvilket siger noget om, hvor udtalt profilen må antages at være.

Desuden kan punktet ligge mere eller mindre tæt på en af de to tilstødende stile, hvilket kan angive et særligt nært slægtskab med en af disse.

Eksempel fra Everything DiSC Workplace Tillægsrapport

I tillæg til den DiSC-stil, som respondenten på baggrund af den adaptive spørgeramme har valgt, beskrives de 3-5 af de i alt 8 særlige Workplace prioriteter, som respondenten har peget på som særligt vigtige.

Dette gør det nemt at beskrive forskelle og ligheder i forhold til andre profiler, foruden at det giver mulighed for at beskrive forhold ved respondentens profil, der er atypisk for hans eller hendes DiSC-stil.

Den personlige rapport er skrevet i et konstruktivt og styrkebaseret sprog tilpasset respondentens udgangspunkt. Det vil sige, at de ord og vendinger, der bruges, er særlig udvalgt til at vække genkendelse og accept hos respondenten. Det skaber de bedste forudsætninger for, at respondenten ikke bare føler sig genkendt, men tillige anerkendt for den særlige værdi, han eller hun tilfører organisationen i kraft af sin DiSC-stil.

Respondentens egen DiSC-profil suppleres med beskrivelser af, hvordan vi typisk reagerer på forskellige adfærdsstile, og strategier til hvordan vi kan etablere effektive relationer med kolleger med en anden DiSC-stil. Med den individuelle profil får din respondent et personligt værktøj til konkrete fokusområder for personlig udvikling.

Workplace rapporterne er udarbejdet med henblik på at give, ikke bare respondenten, men et helt team eller endog en hel organisation de bedste forudsætninger for at tage ejerskab for DiSC-modellen og gøre den til en fælles referenceramme eller “sprog”. For at understøtte denne proces, kan du vælge at bruge faciliteringskittet, der er udviklet med henblik på at gennemføre workshops og undervisningsforløb, der supplerer og forstærker de enkelte rapporter.

Videobaseret faciliteringskit 

Tillægsrapport til Facilitator

Tillægsrapport til Facilitator er skrevet til dig som certificeret bruger af værktøjet, ikke til respondenten selv. Den bidrager med nuancer i profilen, der umildbart kan synes modstridende, og kan være udtryk for tvivlsspørgsmål hos respondenten.

Du får i den 2 sider lange tillægsrapport hurtigt og overskueligt mulighed for at forberede dig til den personlige tilbagemelding, da du har adgang til baggrundsinformationer der indtil nu aldrig har været tilgængelige.

Rapporten indeholder tre elementer: Et overblik over respondentens score på hver af de otte DiSC-skalaer, en liste med statistisk set uventede og atypiske udsagn i forhold til respondentens DiSC-stil, og endelig en graf over scoren for hver af de 8 prioritetsskalaer.

Hvert af de tre elementer giver dig en unik mulighed for at gå i dybden i en udforskende dialog med respondenten, og giver samtidig respondenten mulighed at føle sig genkendt som individ, udover DiSC-profilen.

Læs her hvordan du bliver certificeret

Kom tilbage til Everything DiSC værktøjssiden

PRØV EN PROFIL?

Den bedste måde at få en fornemmelse for vores Everything DiSC værktøj, er naturligvis ved at udfylde profilen selv – det kan du gøre gratis og uforpligtende her.

Supplerende rapporter til grupper og sammenligninger mellem kolleger

Udover selve hovedrapporten Everything DiSC Workplace har du som certificeret bruger mulighed for at genere Sammenligningsrapporter på baggrund af de data, der ligger til grund for de individuelle og personlige profiler.

Det kræver blot, at minimum to kolleger hver især har udfyldt en personlig Everything DiSC-profil, og du kan dermed give dem mulighed for at styrke samarbejdsrelationen ved (gratis) at generere en sammenligningsrapport.

Eksempel fra Everything DiSC Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapporten er særlig anvendelig, når det gælder om at forstå og imødekomme en anden persons adfærdspræferencer. Selvom rapporten tager afsæt i respondenternes DiSC profiler, går Sammenligningsrapporten et spadestik dybere og ser på, hvor de to respondenter er hhv. mest ens og mest forskellige i deres adfærdstendenser og præferencer. For eksempel kan to D-profiler godt være temmelig forskellige med hensyn til risikovillighed, mens de begge er meget direkte i deres kommunikation. Tilsvarende kan en C- og en i-profil for eksempel dele en præference for at kommunikere diplomatisk, mens de ser vidt forskelligt på hvorvidt det er mest effektivt at improvisere eller planlægge.

Rapporten er således bygget op omkring seks forskellige adfærdskontinua, hvor begge parters præferencer er placeret. Begge parter bliver nu bedt om som første skridt at forholde sig til, hvorvidt de genkender ikke bare sig selv men også hinanden i det billede, som rapporten tegner af dem på baggrund af spørgerammen.

Kontinua fra Everything DiSC Sammenligningsrapport  

Med afsæt i indbyrdes forskelle og ligheder bliver det nu tydeligt, hvilke områder de hver især skal arbejde på, for at få samarbejdet til at fungere optimalt. Forskelle kan både være en styrke, hvis man formår at supplere hinanden, men også en kilde til evig frustration, hvis man ikke formår at værdsætte forskellene som komplementære ressourcer. Tilsvarende kan ligheder gøre det let at træffe beslutninger sammen, men på den anden side også udgøre en faldgruppe for samarbejdet, hvis begge har de samme blinde vinkler.

Rapporterne er skrevet i et lettilgængeligt sprog og beregnet på, at respondenterne selv arbejder med dem. Ud af de seks adfærdskontinua opfordres de to respondenter til at vælge et eller to, som de med afsæt i rapportens anbefalinger tager ansvar for at udvikle strategier for og indgå forpligtende aftaler om at udvikle. Dette gøres med støtte og supervision fra dig som certificeret, men skal i sidste instans baseres på en oplevelse af meningsfuldhed og commitment fra begge parter for at skabe de ønskede resultater.

Sammenligningsrapporterne er et oplagt næste skridt at tage med en organisation eller team, der allerede er fortrolige med DiSC terminologien og er klar til at udvikle deres relationer yderligere. Som konsulent eller leder giver det dig den fordel, at du ikke bare fastholder men forstærker effekten af arbejdet med Everything DiSC Workplace på en ny måde, uden respondenterne skal til at udfylde nye profiler.

Du kan i princippet lave et ubegrænset antal Sammenligningsrapporter på kryds og tværs af en afdeling eller team, men i praksis anbefaler vi, at du nøjes med et mindre antal nøglerelationer. Ellers bliver der ganske enkelt for mange ting at forholde sig til for den enkelte.

Hvis du ønsker at arbejde med hele teamet, gruppen eller afdelingens DiSC profiler på én gang, anbefaler vi, at du supplerer med en Everything DiSC Group Culture eller Facilitators Report. Disse rapporter ser på den overordnede fordeling af DiSC profiler i en gruppe og tegner et billede af, hvilken ’kultur’, dvs. hvilke tendenser og normer, der let kunne tænkes at opstå i en sådan gruppe.

Med afsæt i dette billede kan du som leder eller konsulent både hjælpe gruppen til at reflektere over, hvorledes de tilsammen kan spille hinanden gode, men også hvori deres faldgrupper og blinde vinkler kunne tænkes at bestå.

Endelig kan det pege på, hvilke roller de enkelte gruppe- eller teammedlemmer kunne tænkes at skulle påtage sig med henblik på at udnytte ressourcerne i teamet bedst muligt.

Sådan bliver du certificeret i selv at kunne udfærdige og give tilbagemeldinger på Everything DiSC værktøjerne

Everything DiSC Teamoverblik

Work of Leaders rapporter

To profiler i én: Foretrukne ledelsesstil og kort over lederkompetencer

Everything DiSC Work of Leaders består i virkeligheden af to dele, integreret i en og samme rapport:

  1. En DiSC-del, der tager afsæt i lederens foretrukne ledelsesstil
  2. En kortlægning af lederkompetencer på baggrund af Work of Leaders modellen.

DiSC-delen

DiSC-delen baserer sig på den samme grundlæggende måling af adfærdspræferencer, som Everything DiSC Workplace, suppleret med et antal spørgsmål, der er særlig relevante for en leder med helt eller delvist ansvar for ledelse af et team eller en organisation.

På baggrund af målingen får lederen anskueliggjort sin foretrukne DiSC-stil, og hvilken betydning det har for hans eller hendes ledelsespraksis, her forstået som en en-til-mange relation, dvs. i forhold til hele teamet, afdelingen eller organisationen.

Everything DiSC Work of Leaders cirkel med prioriteter 

Koblingen mellem DiSC og ledelse bygger på bogen The 8 Dimensions of Leadership, der beskriver 8 forskellige ledelsesstile med hver deres tilknytning til Everything DiSC-modellen. Bogens hovedbudskab er, at ingen DiSC-stile i sig selv udgør et bedre udgangspunkt for at være leder end andre, når det drejer sig om moderne, mangefacetteret ledelse, men at alle ledere, uanset profil, har ressourcer og udfordringer, som det gælder om at håndtere bedst muligt for at nå virksomhedens mål.

F.eks. kan man som leder med en Si-stil have en præference for at være imødekommende, inkluderende og åben i sin ledelsespraksis, mens man kan have større udfordringer med at håndtere ledelsesopgaver og –roller, der kræver at man optræder mere konfronterende, direkte, og resolut. Tilsvarende kan man som Di-profil opleve, at man er i sit es, når det handler om at gå forrest, sætte nye mål og skabe begejstring for en opgave, mens det kniber mere med at følge op, sætte sig i medarbejdernes sted, og planlægge i detaljer.

The Work of Leaders bogen

Selve Work of Leaders delen

Selve Work of Leaders delen følger op på DiSC delen ved at kortlægge I alt 18 forkskellige ledelseskompetencer, alt sammen inden for en overskuelig og letanvendelig tre-trinsmodel:

  • Skab en Vision
  • Opbyg Alignment
  • Stå i spidsen for Gennemførelse

Modellen er udviklet på baggrund af både selvstændig forskning og opsummering af de sidste mange års righoldige ledelseslitteratur og udgivet i bogform i bogen Work of Leaders.

At skabe en Vision handler om at skabe en attraktiv forestilling om en fremtidig tilstand for organisationen eller gruppen. For at opnå dette må ledere gå forrest og have det nødvendige mod og overblik til at udfordre det bestående og tænke fremad. Samtidig er det også deres opgave at forblive åbne og ikke vælge den første og bedste løsning, samt at udfordre deres egne grundantagelser.

At opbygge Alignment handler om at opnå tilslutning fra organisationen og gruppen til at føre visionen ud i livet. Det indebærer, at ledere går i dialog med de medarbejdere, for hvem visionen vil medføre forandringer af deres arbejde og hverdag, samt sikrer sig, at selve formålet og rationalet bag visionen bliver kommunikeret klart og tydeligt.

At mestre Gennemførelse betyder ganske enkelt at gøre forestillingen om den fremtidige tilstand til virkelighed. Det kræver planlægning, opfølgning og ikke mindst vedholdenhed at skabe det momentum, der skal til for at føre en vision ud i livet, og endelig vilje til at evaluere og lære af de erfaringer, organisationen har gjort sig.

Alt for ofte bremses forandringsprocesser af, at en leder eller ledergruppe ikke behersker samtlige tre momenter i processen. Ikke sjældent skydes skylden på medarbejderne, der sikkert ikke er omstillings- eller forandringsparate nok. Men ofte kan det skyldes ledelsens manglede blik for alle de elementer, det kræves at gennemføre effektiv forandringsledelse!

Eksempel fra Everything DiSC Work of Leaders kontinuum 

Hvert af de tre trin i processen lader sig beskrive ved hjælp af tre drivere, der igen kan kortlægges i to adfærdskontinua. Således måler Work of Leaders profilen på i alt 18 forskellige lederkompetencer, i det der for hvert af de enkelte adfærdskontinua kan peges på, hvad der er best practice. Hermed får den enkelte leder et billede af, hvor i tre-trins processen han eller hun har særlige ressourcer at byde ind med, og hvor man har brug for støtte fra andre eller selv må udvikle sit lederskab for at lykkes optimalt.

PRØV EN PROFIL?

Udfyld formularen med dine kontakltinformationer, og vi vender straks tilbage på din forespørgsel.

Team, tillægsrapport og sammenligninger

Arbejder man som konsulent eller leder med Work of Leaders profilerne, kan man generere Sammenligningsrapporter (link), ligesom med Workplacerapporterne. Det kan give en ekstra vinkel på ikke bare en-til-en relationerne mellem leder og medarbejdere, men tillige mellem lederne i en ledergruppe.

Arbejder du systematisk med forandringsledelse og strategisk organisationsudvikling, bør du dog ikke snyde dig selv for at lave en Work of Leaders Group Report for hele ledergruppen. Værdien af de enkelte rapporter mangedobles ved at sætte dem i relation til hinanden, da det dermed bliver tydeligt for gruppen, hvori deres fælles styrker og udfordringer som ledergruppe består. Kun derigennem kan de for alvor arbejde målrettet med at udvikle sig som gruppe og dermed effektivt kaskadere vision, strategi og mål nedad og udad i organisationen og skabe nødvendig forandring og resultater.

Sådan bliver du certificeret i Everything DiSC

Everything DiSC Work of Leaders videobaseret faciliteringskit

Faciliteringsmateriale

Videobaseret plug ’n’ play faciliteringskit med slides, handouts og øvelser

Med din Everything DiSC certificering medfølger et professionelt kit med komplette undervisningsmoduler, baseret på professionelle videosekvenser.

De enkelte moduler er designet, så de støtter op om Everything DiSC rapporternes enkelte afsnit. Til hvert modul hører der powerpoint slides, øvelser, handouts, manuskript og læringsmål. Det står dig frit for, om du vil følge programmet, eller om du blot vil bruge det som inspiration, bytte rundt på rækkefølgen, udelade enkelte elementer, eller supplere med dine egne materialer.

Du kan desuden sætte det ind i dine egne templates, så dit eller din kundes firmenavn og layout bliver gennemgående.

Alt i alt giver det dig de bedste forudsætninger for at skabe et engagerende og professionelt læringsmiljø, der mangedobler værdien af de enkelte Everything DiSC profiler.

Du vælger selv, om du ønsker et faciliteringskit, der støtter op om Workplace rapporten eller Work of Leaders rapporten. Du kan naturligvis tilkøbe begge dele, hvis du regner med at facilitere på baggrund af begge rapporter.

Faciliteringskittet, der er udviklet af vores leverandør Wiley Workplace Learning Solutions, findes på ligeså mange sprog som selve rapporterne, så du har også mulighed for at vælge fx et engelsk eller svensk kit, hvis det er mere relevant for dig og din organisation end et dansk.

MIT DISCOVER: Din adgang til materialer og inspiration til programmer

Udover faciliteringskittet, beskrevet ovenfor, får du som certificeret hos DISCOVER desuden adgang til en masse supplerende materialer, som DISCOVER selv har udviklet på baggrund af vores mangeårige erfaringer med DiSC.

På siden MIT DISCOVER kan du via et personligt password selv hente øvelser, powerpoints, programmer til workshops og ideer til længere forløb.

Også disse materialer har du mulighed for at tilpasse til dine eller din kundes behov, ved fx at supplere med egne materialer eller sætte dem ind i en anden template.

Adgang til materialerne er indeholdt i din certificering, ligesom DISCOVER yder support i form af inspiration og sparring til anvendelse baseret på best practice.

Sådan bliver du certificeret i Everything DiSC

Læs mere om vores værktøj Everything DiSC

MyEverythingDiSC.com

Online interaktiv platform til fordybelse i Everything DiSC

Den egentlige værditilførsel med et DiSC-profilværktøj sker reelt efter selve faciliteringen, og når du har mulighed for at dykke ned i nuancerne i din profil. Med Everything DiSC får alle respondenter adgang til den online og interaktive portal – MyEverythingDiSC.com. På portallen har du adgang til at læse mere om din egen DiSC-profil herunder hvor meget energi du eksempelvis skal bruge i henhold til at tilpasse din adfærd til øvrige DiSC-stile.

Hør mere om dine muligheder med MyEverythingDiSC.com platformen

Support

Ubegrænset faglig sparing og dansktalende teknisk support

Som Everything DiSC certificeret kan det, hvad enten du er nyuddannet eller erfaren bruger, være en uvurderlig hjælp at vende faglige problemstillinger med en ekspert. Der er altid en DISCOVER konsulent klar til at tilbyde vejledning, sparring og inspiration, hvad enten det drejer sig om fortolkning af en Everything DiSC profil, planlægning af en workshop eller inspiration til praktiske øvelser. Udenfor vores telefontid kan du desuden altid selv hente inspiration, materialer og vejledning på Mit DISCOVER.

Som certificeret bruger nyder du godt af DISCOVER’s tekniske supportmuligheder. Vi sidder klar ved telefonen mandag til torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15 og er klar til at hjælpe dig videre, hvis du har brug for hjælp til fx udsendelse af links til profiler, bestilling af materialer. Du er også altid velkommen til at kontakte os, så svarer vi eller ringer dig op hurtigst muligt. Hos os ringer telefonen aldrig to gange, for vi ved, at hurtig og effektiv support er vigtig i en travl hverdag.

 

Mød TEAMET HOS discover

Sådan bliver du certificeret i Everything DiSC